• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

اخبار و اطلاعیه ها


کسب اولین مجوز فعالیت شرکت خدمات دهنده ورزشی کشوری

کسب اولین مجوز فعالیت شرکت خدمات دهنده ورزشی کشوری

کسب اولین مجوز فعالیت شرکت خدمات دهنده ورزشی کشوری

 

باتلاش وکوشش فراوان وخواست خداوند متعال توانستیم اولین شرکت باشیم که درایران مجوز کشوری را از وزارت ورزش وجوانان  دریافت داشته ایم